निष्क् (चुरा॰ आ॰ – निष्कयते) = तोलना, मापना / Weigh, Measure

    0
    211

    निष्क् (चुरा॰ आ॰ – निष्कयते) = तोलना, मापना / Weigh, Measure

    0